Меню Закрыть

НПКнын Стратегиялык багыттары

(2020-2025жж.)

Иш чаралар
№1 максат.   Окутуучулук, кадрдык потенциал
1.1 Окутуучулардын кесиптик квалификациясын жогорулатуу
1.2 Администрация түзүмүнүн  IТ- компетенциясын , АVN колдонуусун  жогорулатуу
1.3 Мобилдүулүк боюнча иш алып баруу
1.4 Окутуучулардын  жана студенттердин ишмердүүлүгүн мотивациялоо, потенциалын чыңдоо, өнүктүрүү жана аларга дем берүү
1.5 НПК  администрациясын  IТ- компетенциясы, окутуучуларды АVN, аралыкта окутууда заманбап программа, инновациялык технологияларды колдонуу боюнча квалификациясын жогорулатуу
1.4 Окутуучулардын ишмердүүлүгүнүн баалоо, дем берүүчү механизмин иштетүү
1.5 Окутуучуларды, АVN, аралыкта окутууда  заманбап  инновациялык программа, платформаларды колдонуу боюнча курстардан окутууга шарт түзүү
2.1 Окутуучулардын илимий иштерин, макалаларын чыгарууга шарт түзүү, иш алып баруу, колдоо көрсөтүү, окуу-изилдөө ишмердүүлүгүн өнүктүрүү
2.4 Студенттерди окуу-изилдөө ишмердүүлүгүн өнүктүрүү, илимий  ишмердүүлүккө үгүттөө
Милдеттер ж-а көрсөткүчтөр
2.1 Окутуучуларды магистратура, аспирантурага окууга, илимий иштерди жазууга  тартуу. Окутуучулардын илимий иштерин, макалаларын НМУнун журналына жана башка СМИге чыгарууга шарт түзүү
2.4 Окутуунун бардык этаптарында студенттердин өз алдынча иштөөсүн өркүндөтүү. Студенттерди    СОИ, олимпиада, конкурстарга жаштар программаларына, проектилерине катыштыруу
3.1 Билим сапатынынын көрсөткүчтөрүнүн деӊгээлин көтөрүү, билим берүү процессинин сапатына мониторинг жүргүзүү системасын өркүндөтүү.
3.2 СМКны өнүктүрүү, СМК боюнча жооптуу адамдын квалификациясын жогорулатуу
3.3 Эмгек рыногунун талаптарына ылайык адистиктердин спектрын кеӊейтүү
3.4 Кошумча  ийримдерди ачуу, кошумча  билим берүү, кечки окутуу боюнча  курстарды ачуу
3.6  Иш берүүчүлөр жана  башка билим берүү мекемелери  менен байланыштарды кеӊейтүү
3.7 Көзөмөлдөө кеӊешин  түзүү
3.8 Иш берүүчүлөр тараб-н мастер-класстарды уюштуруу, кесипкөй  практиктиктерди тартуу
3.9 Чет тили боюнча волонтерлорду окуу процессине тартуу
3.10 Инвестор, спонсор, өнөктөштөр менен иш алып баруу
3.11  Инсанды  руханий, адеп-ахлак, улуттук жана патриоттук жактан тарбиялоо. Студенттердин чыгармачылык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү
3.1 Студенттердин билим сапатын, сабаттулугун көтөрүү, билим сапатына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү
3.3 Эмгек технологиясы, орус тилдүү орто мектептерине мугалимдерди даярдоо
3.7 Иш берүүчүлөр жана  ата-энелерден турган  Көзөмөлдөө кеӊешин  (Көзөмөлчүлүк совет) түзүү
3.10 Башка тараптан инвестор, спонсор, өнөктөштөрдү тартуу,

долбоорлор менен иш алып баруу

3.12 студенттердин чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүү, фестиваль, таймаштарга катыштыруу, шарт түзүү
4.1 НКББП, жумушчу программаларын өнүктүрүү, жаны стандартка, аралыктан окутуу форматына ылайык жаныртуу, толуктоо
4.2 Усулдук  иштелмелерди  иштеп чыгуу,электрондук УМКларды түзүү
4.4 Өздүк билимин, педагогикалык окууну өнүктүрүү боюнча семинар, доклад, презентацияларды уюштуруу.
4.2 Усулдук  иштелмелерди  иштеп чыгуу, электрондук УМКларды түзүү
4.4 Өздүк билимин, пед.окууну өнүктүрүү б-ча семинар, доклад, презентацияларды уюштуруу
4.5  Китепкана фондусун электрондук китептеринин эсебинен толуктоо, электрондук китептердин базасын түзүү
4.6 Окуу программаларына реалдуу жана аралыкта окутуу платформаларын киргизип, сабактарды уюштуруу
5.1  Окуу процессинде билим берүү санариптик технологияларды кеңири жана ар тараптуу колдонуу, электрондук бирдик базаны түзүү
5.2 Колледждин билим берүү процессине аралыкта окутуу курстарын, маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өз убагында киргизүү.
5.3 АVN боюнча документацияны түзүу, документтерди автоматташтыруу, документтештирилген -нормативдик базаны жаӊыртуу
5.4 Колледждин жабдууларун жана лицензияланган программалык камсыздоолорун жаңыртуу
5.5 Жумушчу окуу планында каралган мультимедиялык программаларды колдонуу менен бардык сабактар боюнча электрондук окуу программаларын иштеп чыгуу
5.6 Автоматташтырылган маалыматтык системаларды ишке киргизүүнүн эсебинен колледждин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу.
5.7 Колледждин интернет порталын өнүктүрүү, сайтын модернзациялоо, маалыматтарды берүү мейкиндигин кеңейтүү
            Милдеттер ж-а көрсөткүчтөр
5.2 Колледждин билим берүү процессине аралыкта окутуу курстарын, маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өз убагында киргизүү.
5.3 АVN боюнча документацияны түзүу, документтерди автоматташтыруу, документтештирилген -нормативдик базаны жаӊыртуу
5.4 Жумушчу окуу планында каралган мультимедиялык программаларды колдонуу менен бардык сабактар боюнча электрондук окуу программаларын иштеп чыгуу
5.5 Автоматташтырылган маалыматтык системаларды ишке киргизүүнүн эсебинен колледждин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу.
5.6 Колледждин интернет порталын өнүктүрүү, сайтын модернзациялоо, маалыматтарды берүү мейкиндигин кеңейтүү
5.7 Колледждин жабдууларун жана лицензияланган программалык камсыздоолорун жаңыртуу
6.1 Имараттын жалпы абалын оӊдоп-түзөө
6.2 Актовый зал жана №8 ИЗО кабинетинин шып (потологун), чердагын оӊдоп-түзөө
6.3 Актовый залды капиталдык оӊдоп-түзөө иштеринен өткөрүү, жасалгалоо, ишке киргизүү
6.4 Фойени оӊдоп-түзөө, жасалгалоо
6.5 Санузел, таза суу менен камсыз кылуу
6.6 Лабораториялардын материалдык-техникалык базасын, жабдууларды жакшыртуу
6.7 Маалыматтык-коммуникативдик инфраструктураны жакшыртуу
6.8 Окуу-усулдук кабинеттердин  оӊдоп-түзөө, окуу блокторун жаныртуу, толуктоо
6.9 Китепкана фондусун  толуктоо, электрондук китептер, электрондук түрдɵ дисктерге сакталган китептердин кɵчүрмɵсун көбөйтүү
6.10 Компьютер, интерактивдүү жана маркердик   доскалар менен камсыздоо, компьютердик паркты толуктоо, жаныртуу
6.11 Безлимитный интернет, WI FI менен камсыз кылуу
6.12 Жылуулукту камсыздоо үчүн жылыткыч  каражаттар, жабдуулар, провод, кабелдерди  жаныртуу
6.13 Эмерек, шкаф, эшик, терезелерди, окуу блокторун оӊдоп түзөө, жаӊыртуу
6.14 Спорттук шаймандарын толуктоо, жаӊыртуу
6.15 Спорт залына оӊдоп-түзөө иштерин жүргүзүү
6.16 Спорт аянтчаны, чуркоо дорожкасын, спорттук шаарчасын, спорттук курулуштарды оӊдоп-түзөө, жаңылоо
6.17 Сырткы дубалдарды оӊдоп түзөө, жаӊыртуу
6.18 Аянтчаны жакшыртуу жана жашылдандыруу
6.19 Өрт өчүрүү шаймандарын жакшыртуу жана жаӊыртуу
6.20 Буфетти ондоп-түзөө, жылытуу, терезелерин жаӊыртуу