Иш пландар

2020-2021-окуу жылына Педагогикалык кенешинин иш планы

2020-2021 окуу жылында Билим беууну онуктуруунун стратегиялык иш планы

Дене тарбия циклдик комиссиясынын иш планы

Коомдук гуманитардык циклдик комиссиясынын иш планы

Так илимдер циклдик комиссиясынын иш планы

Педагогикалык практика боюнча иш кагаздарын уюштуруунун жана откоруунун  иш планы

Сапат менеджментинин кенешинин иш планы