Жоболор

Билим берүүнүн сапат менеджмент системасы жөнүндө жобо

жетишуу журналынын жобосу

аппеляциялык  жобо

жыйынтык аттестациялоо жобосу

кураторлор-боюнча-жобо

курстук иш боюнча жобо

Негизги кесиптик программасын тузуу боюнча методикалык көрсөтмө

модулдук-рейтингдик системасы жөнундө жобо

окуу жугуртмө боюнча жобо

кесиптик өндуруштук практикасы жобо

педагогикалык кенешмесинин жобосу

кружоктук иштин жобосу

баалоо фондун жөнгө салуу жобосу

предметтик-цикл комиссиясынын жобосу

мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча жобо